مشاوره درسی چهارم انسانی

در آزمون های برنامه ای کانون ، حدفاصل میان هر آزمون با آزمون بعدی دو هفته است مگر در موارد خاص، و این از ویژگی های بارز آزمون های کانون است.این ویژگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که در این دو هفته بهترین برنامه را طراحی کنیم.

اما بهترین برنامه کدام است؟

برنامه ای که در آن هر دو هفته دارای ویژگی های یکسان باشد، یا هرهفته برنامه ای با ویژگی های خاص خود را داشته باشد؟

پاسخ درست این است که برنامه ی خوب ، برنامه ای است که در آن، هفته اول با هفته ی دوم متفاوت باشد.در این بین، میان رشته علوم انسانی با سایر رشته ها تفاوت هایی وجود دارد که باید در برنامه ریزی رعایت شود.

اما این تفاوت ها در چیست ، یا به عبارت دیگر برنامه ی مناسب برای دانش آموزان علوم انسانی کدام است؟

اکثر دروس رشته ادبیات و علوم انسانی ماهیتی متفاوت با دروس سایر رشته ها دارند. به همین دلیل ، دانش آموزان علوم انسانی باید در هفته اول بیشتر روی دروسی نظیر فلسفه ومنطق ,ریاضی, قافیه و عروض ونقد ادبی ومتون نظم ونثر,روانشناسی و مسائل اقتصاد تمرکز کنند، در هفته دوم توجه ویژه ای به دروس عمومی و همچنین تاریخ ادبیات ,تاریخ وجغرافیا,اقتصاد(حفظیات),جامعه شناسی وعلوم اجتماعی داشته باشند .درس عربی نیز باید در هر دو هفته مطالعه کرد، و همینطور درس آرایه های ادبی (هر روز مطالعه وتست زده شود که در این درس تست زدن اهمیت بیشتری دارد ، زمان تخصیص داده شده به این درس در روز می تواند از 30 دقیقه یا بیشتر ،بر حسب نیاز دانش آموز باشد) .

 در بخش عروض ادبیات اختصاصی پیشنهاد می شود, هر روز چند بیت تقطیع شود ،لذا بهترین منبع برای تمرین، کتاب سبز عروض(هندسه ی شعر)می باشد.

نکته ای که در رشته ی علوم انسانی بیش از سایر رشته ها اهمیت دارد مرور است. به همین دلیل پیشنهاد می شود حداقل دو روز پیش از ،آزمون،(چهارشنبه و پنج شنبه)را به مرور دروس مطالعه شده در هفته گدشته و هفته جاری اختصاص دهند .

 هیچ قله ای دست نا یافتنی نیست

کریم غیور

/ 0 نظر / 16 بازدید