قوانین مورفی،خیال یا واقعیت؟

قوانین مورفی،خیال یا واقعیت؟

یادآوری قوانین مورفیتسکین دهنده بدبیاری ها و بدشانسی ها می باشد. قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیرویهوایی ادوارز شکل گرفت.

مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می کرد. در یکیاز سخت ترین آزمایشهای پروژه یک تکنسین خنگ تمام سیم ها را برعکس وصل کرد و آزمایشخراب شد. مورفی درباره این تکنسین گفت: "اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشتهباشه او همون یه راه رو پیدا می کنه" و این اولین قانون مورفی بود. در ابتدا درفرهنگ فنی مهندسین رواج پیدا کرد و بعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد. بعداً قوانیندیگری هم بعد از کسب رتبه لازم از بنیاد مورفی در زمره قوانین اصلی قرار گرفتند.

حالا قوانین مورفی و قوانیناستنباط شده از آن:

- اگر در تودهیا کپه ای به دنبال چیزی بگردی، چیز مورد نظر حتما در ته قرار دارد.

- وقتی در ترافیک گیر کرده ای لاینی که تو در آن هستیدیرتر راه می افتد.

- هر کاری بیشاز آنچه فکرش را می کنی و دو برابر آنچه باید وقت می برد. مگر اینکه آن کار ساده بهنظر برسد که در آن صورت سه برابر وقت می گیرد.

- هر چیزی که بتواند خراب شود خراب می شود آن هم دربدترین زمان ممکن.

- اگر چیزی رامقاوم در برابر حماقت احمق ها بسازی احمق باهوش تری پیدا می شود و کارت را خراب میکند.

- در صورتی که شانس انجام درستیک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.

- وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و... همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند مگر آن که شما دیر برسید. در این صورت درست سروقت رفته اند.

- اگر به نظر می رسدهمه چیزها خوب پیش می روند حتما چیزی را از قلم انداخته ای.

- هر وقتخودت را برای انجام دادن کاری آماده کرده ای ناچار می شوی اول کار دیگری را انجامدهی.

- اشیای قیمتی اگر سقوط کنندبه مکان های غیرقابل دسترس مثل کانال آب یا دستگاه زباله خرد کن (آن هم در حالی کهروشن است) می افتند.

- 80% امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آنغایب بوده ای.

- وقتی قبل ازامتحانات نکات را مرور می کنی مهمترین شان ناخوانا ترینشان است.

قوانین اتوبوسی مورفی:

- اگر تو دیرت شده اتوبوس هم دیر میآید.

- اگر زود برسی اتوبوس دیر میآید. اگر دیر برسی اتوبوس زود رسیده است.

- اگر بلیت نداشته باشی پول خرد هم نداری. وقتی پولخرد داری که بلیت هم داری.

- هر چهبیشتر از راننده بپرسی که کدام ایستگاه باید پیاده شوی احتمال این که درست راهنماییات کند کمتر خواهد شد.

فلسفه مورفی:

«لبخند بزن... فردا روز بدتری است!»

/ 0 نظر / 9 بازدید